Sheraton Huizhou Beach Resort
1 Jinhai Lu, Xunliao Bay Huidong Huizhou Guangdong 516367 China Phone: (86)(752) 832 8888
Home | Breakfast | Breaks | Lunch | Dinner | Reception | Beverages & Snack | Bar & Wine | Packages